U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoæ tražimo!Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!(Al-Fatiha-Pristup 1-7)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Reci: "On je Allah - Jedan! Allah je Utoèište svakom! Nije rodio i roðen nije, i niko Mu ravan nije!" ( Al-Ihlas - Iskrenost 1-4 )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Allah je - nema boga osim Njega - Živi i Vjeèni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta æe biti poslije njih, a od onoga što On zna - drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moæ Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Velièanstveni!(Al-Baqara-Krava 255. Ajet)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! On vas od zemlje stvara i èas smrti odreðuje, i samo On zna kada æe Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate.On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i što krijete i što pokazujete, i On zna ono što radite.A nevjernicima ne doðe nijedan dokaz od Gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu.Oni smatraju da je laž Istina koja im dolazi, ali, njih æe, sigurno, stiæi posljedice onoga èemu se rugaju. (Al-An'am - Stoka 2-5)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Èitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,stvara èovjeka od ugruška!Èitaj, plemenit je Gospodar tvoj,koji pouèava peru,koji èovjeka pouèava onome što ne zna.Uistinu, èovjek se uzobijesti èim se neovisnim osjeti,a Gospodaru tvome æe se, doista, svi vratiti! (Al-'Alaq - Ugrušak 1-8)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Elif Lam Mim Sad.Objavljuje ti se Knjiga - i neka ti u grudima ne bude nikakve tegobe zbog nje da njome opominješ i da vjernicima bude pouka. (Al-A'raf - Bedemi 1-2)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! O vjernici, ne prijateljujte ni sa oèevima vašim ni sa braæom vašom ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji budu s njima prijateljevao, on se doista prema sebi ogriješio.(At-Tawba - Pokajanje 23. Ajet)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tako mi vremena - èovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela èine, i koji jedni drugima istinu preporuèuju i koji jedni drugima preporuèuju strpljenje. (Al-'Asr - Vrijeme 3 ajeta)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!One koji vjeruju i èine dobra djela Gospodar njihov æe na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke æe teæi ispred njih u džennetima zadovoljstva,molitva njihova biæe u njima: "Hvaljen neka si, Allahu!", pozdrav njihov; "Mir vama!", a njihova posljednja molitva: "Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!’” (Yunus 9-10)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio - On je zaista silan i mudar. O vjerovjesnièe, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede. ( Al-Anfal - Plijen 63-64 )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! On iz nièega stvara, i ponovo æe to uèiniti; I on prašta, i pun je ljubavi, Gospodar svemira, Uzvišeni, On radi šta je Njemu volja.(Al-Burudž - Sazviježða)

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog! Tajne nebesa i Zemlje jedino On zna. Kako On sve vidi, kako On sve èuje! Oni nemaju drugog zaštitnika osim Njega, a On ne uzima nikoga u odlukama Svojim kao ortaka.( Al-Kahf - Peæina 26. Ajet)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Njega velièaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne velièa, hvaleæi Ga; ali vi ne razumijete velièanje njihovo. - On je doista blag i mnogo prašta.( Al-Isra' - Noæno putovanje 44. Ajet )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Ta Ha.Ne objavljujemo Kur’an da se muèiš veæ da bude pouka onome koji se boji -objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih, Milostivi, koji upravlja svemirom svim. Njegovo je što je na nebesima i što je na Zemlji i što je izmeðu njih i što je pod zemljom!Ako se ti glasno moliš - pa, On zna i šta drugom tajno rekneš i što samo pomisliš! Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima!(Ta Ha 1-8 )

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog! Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i preði preko hrðavih postupaka naših,i uèini da poslije smrti budemo s onima dobrima.Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obeæao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti æeš,doista, Svoje obeæanje ispuniti!"(Ali 'Imran-Imranova porodica 193-194)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!Èudan li je primjer vjernika! U svakoj situaciji on dobija, a takvo stanje nije ni s kim drugim nego samo sa vjernikom; ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu, Milostivom, što mu donosi korist, a ako ga, pak, pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi i postojano se drži, pa mu i to donosi nagradu od Allaha Uzvišenog.(Muslim)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Kada Allahova pomoæ i pobjeda doðu, i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze ti velièaj Gospodara svoga hvaleæi Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.(An-Nasr - Pomoæ 1-3)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drveæe, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi kaznu i zaslužuju. A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim uèiniti; Allah ono što hoæe radi.( Al-Hagg - Hadždž 18. Ajet )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Zar ne znaš da Allaha hvale svi koji su na nebesima i na Zemlji, a i ptice širenjem krila svojih; svi znaju kako æe Mu se moliti i kako æe ga hvaliti. A Allah dobro zna ono što oni rade. Samo je Allahova vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu se sve vraæa!( An-Nur - Svjetlost 41-42 )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! On je Allah nema drugog boga osim Njega On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni! On je Allah nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti,Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svi bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim !( Al-Hašr-Progonstvo 22-23 )

27.11.2010.

Erdogan: "Turska neće ostati mirna ako Izrael napadne Liban ili Gazu!"


Turska neće ostati mirna ukoliko Izrael napadne Liban ili Gazu, rekao je u četvrtak turski premijer Redžep Tajjib Erdogan u Bejrutu.

"Je li (Izrael) misli da može ući u Liban sa najmodernijim avionima i tenkovima kako bi ubijali žene i djecu, uništavali škole i bolnice, a onda očekivati od nas da ostanemo mirni?", kazao je Erdogan na konferenciji organizovanoj od strane Unije arapskih banaka.

"Je li misli da može koristiti najmodernije oružje, fosfornu municiju i kasetne bombe, kako bi ubijeli djecu u Gazi, i onda da očekiva od nas da budemo mirni?

"Mi nećemo biti mirni, i podržat ćemo pravdu svim sredstvima koja su nam na raspolaganju," kazao je on.

Odnosi između Turske i Izraela su se pogoršali nakon napada Izraela na Gazu u decembru 2008. godine, a još dodatno nakon što su izraelski komandosi ubili devet turskih humanitarnih aktivista na humanitarnom konvoju brodova za Gazu.

Erdogan je rekao da njegova država neće normalizirati odnose sa Izraelom sve dok se Izrael ne izvini za svoje "divljačke napade" na brodu.

09.09.2010.

Kako čestitati Bajram?


Pitanje: Primijetio sam postoje različiti načini čestitanja Bajrama, stoga me interesuje koji je način ispravan i kako je, po sunnetu, najbolje uraditi. Da vas Allah, dž.š., nagradi! Odgovor: Što se tiče čestitanja Bajrama, to nije sunnet, jer po tom pitanju od Poslanika, s.a.v.s., nije preneseno ni sahih, ni daif, pa čak ni lažno predanje.

Neki imami smatrali su čestitanje Bajrama novotarijom, a od imama Ahmeda se prenosi da je prezirao čestitanje Bajrama i da nikome nije čestitao Bajram, ali se prenosi da je odgovarao na upućenu čestitku.

Prenosi se od nekih selefa da su jedni drugima čestitali Bajram riječima: Tekabbelallahu minna ve minkum (Allah primio od vas i od nas).

Tokom historije muslimani su jedni drugima čestitali Bajram i danas smo svjedoci da i obični svijet i alimi i daije čestitaju jedni drugima Bajram, na arapskom, turskom, pakistanskom i drugim jezicima, i sa te strane se smatra da je čestitanje Bajrama prihvatljivo uz dvije napomene:

1. da čestitka bude na bilo kojem jeziku, dakle nikoga ne treba natjerati da koristi arapske izraze (čestitka koju smo spomenuli) ili turske (Bajram šerif mubarek olsun) ili bilo koje druge;

2. da čestitka bude u formi dove, tj. da sadrži dovu upućenu onome kome se čestita, kao npr. ''Allah primio naš post'', ''Allah nam dao da budemo veseli ovih dana'' i sl., jer u svim čestitkama koje se prenose od Poslanika, a.s., stoji da su čestitke sadržavale dovu, kao naprimjer dova za stečeno znanje u kojoj stoji ''Allah ti dao da ti znanje bude korisno'' ili čestitka za novu odjeću u kojoj stoji ''Obuci novo, živi dostojno, preseli kao šehid''.

Allah najbolje zna!
17.08.2010.

Koji je naš cilj u Ramazanu

Da bi nekom život imao smisla on treba imati neki cilj na čijem ostvarenju bi trebao raditi. Ako bi neko živio bez određenog cilja ili zadatka onda bi njegov život bio ništavan. To je istinito za sve ljude, muslimane i nemuslimane. Međutim, za muslimane ovo pitanje je itekako značajnije, jer taj cilj treba obezbijediti Allahovo zadovoljstvo i garanciju za ulazak u Džennet na Budućem svijetu.
Na osnovu toga, pravi muslimani trebaju imati cilj za svoj cjelokupni život i individualne postupke koje svakog časa čine boraveći na Zemlji.
Niko ne može negirati činjenicu da je Allah stvorio i prilagodio stvorenja da bi mogli izvršiti svoju zadaću za koju su, zapravo, stvoreni. To se jasno primjećuje u sljedećem kur’anskom ajetu:
„Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju, Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane“ (Ez-Zarijat: 56-57).


Uz to, Uzvišeni Allah pruža čovjeku razne prilike da bi Mu se povratio i pronašao pravi Put. Muslimanima je darovao mjesec Ramazan kao veliku priliku da uvećaju svoja dobra djela i da umanje loša, kako bi im to pomoglo da zarade raj na Budućem svijetu. Ramazan je mjesec u kome se dobra djela, iz Allahove milosti, mnogostruko nagrađuju. Zato je on idealna prilika da se prevaziđu životni posrtraji i šejtanove zamke.
Postavi sebi cilj u Ramazanu i daj sve od sebe da ga postigneš. Neka ti taj cilj bude da sebe spasiš od pakla i da uživaš u Allahovom zadovoljstvu i spasu tokom ovog blagoslovljjenog mjeseca.
Da bi postigao taj sladunjavi cilj moraš se osvrnuti na neke vrlo važne aspekte. Ti aspekti su sljedeći:

Post

Neka tvoj cilj ovog Ramazana bude da se suzdržiš od svega zabranjenog. Dakle, nemoj varati, lagati, ogovarati, otimati tuđe vlasništvo, buljiti u zabranjeno, itd. Vrlo je poznato da post ima tri stepena:

1. Suzdržavanje od hrane, piće i seksualnog odnosa (intimnog interkursa).

2. Čuvanje ušiju, očiju, jezika, ruku i cijelog tijela od grijehova.

3. Izbjegavanje bezvrijednih interesovanja i niskih razmišljanja, te ispunjavanje srca sjećanjem na Uzvišenog Allaha.

Dakle, šta te sprječava da budeš bliži Allahu i da postaneš jedan od rijetkih ljudi koji poste izvršavajući taj treći stepen?

Obavljanje noćne nafile

Neka bude tvoj cilj da ovog Ramazana obaviš najmanje osam rekata nakon jacije, a prije sabaha, pored obavljanja vitr namaza. Ne dopusti da te nešto spriječi da obaviš te dragocjene rekate svake ramazanske noći. Poslanik, a.s., je rekao:
Najako vam se preporučuje obavljanje noćne nafile (qiyamu-leyl), jer to bila praksa vaših vrlih prethodnika. Qiyamu-leyl vas približava Gospodaru, iskupljuje vaše grijehe, otklanja bolest iz tijela i sprejčava griješenje. (Buhari i Muslim)

Učenje Kur'ana

Nastoji da makar jednom pročitaš cio Kur'an u toku mjeseca Ramazana. Svakog dana prouči barem jedan od trideset džuzeva. U slučaju da ne učiš Kur'an baš pravilno nemoj očajavati jer i u tom slučaju ćeš zaraditi nagradu kod Allaha. A da bi poboljšao svoje učenje onda slušaj nekoga ko bolje uči od tebe ili preko snimka (cd, audio, video) ili putem radio stanice. Provođenje vremena u slušanju Kur'ana je isto od Boga nagrađeno i pohvaljeno djelo.

Održavanje rodbinskih veza

Tokom Ramazana moraš biti pažljiviji u održavanju rodbinskih veza i posjećivanju svojih rođaka, naročito onih koji su zbog životnih okolnosti bili odvojeni od tebe. Potroši nešto novca da bi se ponovo sa njima sastavio. Za to će ti trebati, hajde da kažemo, deset dolara. Zamisli, ova mala suma novca ti može pomoći da se sastaviš sa svojim rođacima ili rodbinom. To te isto tako može približiti Allahu Uzvišenom.
Čineći to, pokušaj da zapamtiš hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre, r.a., u kome je jedan čovjek pitao Božijeg Poslanika, a.s.:
„Allahov Poslaniče, ja imam rodbinu s kojom pokušavam uspostaviti odnose, ali oni taj odnos kidaju. Ja sam prema njima dobar a oni su prema meni loši. Ja sam prema njima ljubazan a oni su prema meni grubi.“ Na ovo on (Poslanik, a.s.), reče: „Ako je tako kako kažeš, onda si im, zaista, na njihova lica bacio vrući pepeo. Sa tobom će biti melek koji će te pomagati da budeš dominantan nad njima, sve dok budeš dosledan na tom (pravom putu).“ (Muslim)
Udjeljivanje milostinje (sadake)
Svakog dana u Ramazanu podijeli sadaku u ime Allaha. Nagrada za sadaku i sva druga dobra djela će biti umnogostručena. To je jedna blagodat ovog srećnog mjeseca. Prenosi se od Poslanika, a.s., da je rekao: „Udijeli milostinju, jer ti je ona garant za izbavljenje od vatre“ (Taberani). Međutim, ako ne možeš svakog dana udjeljivati sadaku, onda svaki dan sakupljaj koliko možeš pa najedno daji svakih deset dana.

Učenje zikra (prisjećanje na Allahovo postojanje)

Neka tvoj jezik stalno spominje Allaha. Spominjanje Allaha je jedan od najboljih bogoštovlja koje smo dužni prema Allahu činiti. To je, zapravo, najlakša vrsta bogoslužja. Priča o Hudejru, jednom od Poslanikovih, a.s., drugova koji je stalno spominjao Allaha tokom jedne bitke na početku islama, je dobar primjer nagrade koju je Allah dodijelio onima koji ga stalno spominju. Prenosi se da je Poslanik, a.s., zaboravio da Hudairu podari nagradu za putovanje, ali spominjanje Allaha mu je odstranilo potrebu za hranom za nekoliko dana, sve dok melek Džibril nije obavijestio Poslanika, a.s., u vezi njega. Poslanik, a.s., je nakon toga poslao drugog ashaba da ponese Hudairu potrebnu nadoknadu.

Učenje dove

Pravi musliman će u svakoj situaciji nastojati da iskoristi „oružje vjernika“, dovu (molba Allahu). To je istina za svaku situaciju u koju musliman zapadne u svakodnevnom životu. Tokom posta uči što više dova jer u tom stanju ćeš biti bliži Allahu i tvoje molbe će imati puno šansi da budu prihvaćene. Zato moraš učiti što više dova Allahu, ne zaboravljajući da se On odaziva na molbe onoga ko ga iskreno zamoli. Allah, dž.š., u Časnom Kur'anu kaže:
„A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu“
(El-Bekare:186)
Konačno, neka tvoj drugi cilj u Ramazanu bude da isprazniš glavu od stvari koje te mogu odvesti u pakao. A to ćeš postići čineći gore spomenute stvari koje su lahke.

27.03.2010.

Moskva isporučuje Alžiru protivzračne sisteme Pantsir S1

Rusija će isporučiti Alžiru već od ove godine 38 protivzračnih sistema "Pantsir" u vrijednosti od 500 miliona dolara, saopćili su danas vojnodiplomatski izvori agenciji Interfaks.

- U skladu sa ugovorom potpisanim 2006. godine isporučićemo Alžiru 38 sistema `Pantsir S1`,  čija je vrednost 500 miliona dolara. Isporuka će biti obavljena tokom ove i naredne godine", navodi  isti izvor.


U martu 2006. godine, tada predsjednik  Vladimir Putin boravio je u posjeti Alžiru. Bila je to prve posjeta jednog ruskog predsjednika.


Tom prilikom Alžir je poručio od Rusije oružje u vrijednosti od 6,3 milijardi dolara, od čega je 3,5 milijardi dolara namenjeno za borbene avione, a u zamjenu za poništenje duga prema SSSR.


Prema vojno-diplomatskom izvoru ovaj protivvazdušni sistem žele i  Saudijska Arabija i Libija.


- Preprima ugovora sa Libijom je u završnoj fazi i mogao bi biti potpisan veoma skoro, navodi isti izvor.


Ujedinjeni Arapski Emirati kupili su 50 sistema `Pantsir` za 734 miliona dolara u okviru ugovora potpisanog 2000. godine.


Sirija je kupila 36 `Pantsira` od kojih je već jedan dio isporučen.


Sistemi `Pantsir` u stanju su da ostvare visoku preciznost svih ciljeva u vazdušnom prostoru od 20 kilometara i do 15 kilometara visine.


Sistem protivvazdušne odbrane može gađati četiri cilja odjednom. Brzina rakete dostiže 1.300 metara u sekundi.


Ovaj sistem bi trebalo učestvuje na vojnoj paradi na Crvenom trgu povodom 65 godišnjice pobede nad fašizmom koja se obilježava 9. maja.
27.03.2010.

Malezijci protestvovali zbog karikature poslanika Muhammeda s.a.w.s

Više od 200 muslimana protestvovalo je danas ispred švedske ambasade u glavnom gradu Malezije Kuala Lumpuru, tražeći da švedska vlada preduzme korake protiv listova koji su objavili reprint karikature iz 2007. godine na kojoj je prikazana glava poslanika Muhammeda, s.a.w.s, na tijelu psa.

Demonstranti su spalili švedsku zastavu i fotografiju autora karikature, švedskog karikaturiste Larsa Vilksa i uzvikivali "Živio islam" i "Dole Švedska", javio je AP.

Švedska ambasadorka Helena Sangeland je izjavila da je "veoma razočarana" zato što je spaljena švedska zastava i istakla da vlada Švedske neće ništa preduzeti povodom objavljivanja ove karikature jer švedski ustav garantuje slobodu izražavanja.

Ona je dodala da ne vjeruje da će ovo uticati na švedsko-malezijske odnose.

Vilks je objasnio da je nacrtao ovu karikaturu kako bi pokazao da umjetnička sloboda dozvoljava ismijavanje bilo koje vjere.

Karikature Poslanika koje je objavilo nekoliko danskih listova, a zatim i listovi mnogih evropskih zemalja, izazvali su 2006. godine masovne proteste u muslimanskim zemljama.
12.03.2010.

Redžep Taip Erdoan dobitnik ovogodišnje nagrade Kralja Fejsala za služenje islamu

Rijad - Fondacija Kralj Fejsal (KFIP) za dodjelu međunarodnih priznanja ličnostima koje su postigle izuzetna dostignuća u oblasti nauke, islamskih znanosti i služenju islamu objavila je sredinom januara dobitnike ovogodišnjih nagrada. “Nagradu “Kralj Fejsal” za služenje islamu ove godine Fondacija dodjeljuje turskom premijeru Redžepu Taipu Erdoanu”, izvijestio je generalni sekretar KFIP-a dr. Abdullah al-Usejman.

08.03.2010.

Iran počeo proizvodnju nove ralete kratkog dometa

Iranski ministar odbrane general Ahmad Vahidi izjavio je da je Iran počeo proizvodnju novog tipa vrlo precizne krstareće rakete kratkog dometa.

Vahidi je rekao za državnu televiziju da će krstareća raketa, nazvana Nasr 1, što znači pobjeda, moći da uništi ciljeve do 3.000 tona.

“Raketa može da se ispaljuje sa zemlje kao i sa brodova ali će kasnije biti modifikovana za ispaljivanje sa helikoptera i podmornica”, rekao je ministar.

Zapadne zemlje već su zabrinute zbog iranskih vojnih kapaciteta, a posebno strahuju da Teheran pokušava pod plaštom mirnodopskog nuklearnog programa da razvije atomsko oružje. Iran takođe posjeduje različite rakete kratkog i srednjeg dometa koje mogu da pogode ciljeve u regionu, uključujući Izrael i američke vojne baze u regionu i u većem dijelu Evrope.

Kako navode agencije Teheran često objavljuje svoje prodore u vojnoj tehnologiji ali se te tvrdnje ne mogu provjeriti iz nezavisnih izvora.

General Vahidi je rekao da sposobnost proizvodnje krstarećih raketa pokazuje da međunarodne sankcije protiv Irana nijesu uspjele i dodao da će ove rakete ojačati snagu iranske mornarice.

07.03.2010.

3.000 ljudi protestovalo protiv židovskog naseljavanja

protest_izrael_palestinaOko 3.000 Izraelaca i Palestinaca protestovalo je u subotu navečer u arapskoj četvrti Šeik Džarahu u istočnom Jeruzalemu protiv židovskog naseljavanja u tom dijelu grada, javio je France Presse.

Protestnicii koji su se okupili na poziv krovne organizacije pacifističkih pokreta i krajnje ljevice, nosili su crvene zastave, a na izraelskima je bio natpis "šalom" (mir), uz povike "ne etničkom čišćenju" i "stanovnici Šeik Džaraha, ne gubite nadu, zapriječit ćemo put naseljavanju".

Velik broj policajaca pratio je ove proteste koje su policijski čelnici htjeli zabraniti. Na kraju je skup odobren, pošto su se organizacije ultraljevice žalile na Vrhovni sud.

Velika napetost vlada već nekoliko dana u starom gradu i oko platoa džamija te u više arapskih četvrti u Jeruzalemu, nakon sukoba palestinskih protestnika i izraelskih policajaca.

Više palestinskih obitelji u Šeik Džarahu iseljeno je zadnjih mjeseci iz svojih kuća kako bi se u njih naselili izraelski doseljenici, uz obrazloženje da su kuće pripadale Židovima do osnivanja izraelske države 1948.

Hina

05.03.2010.

Šiiti i suniti ujedinite se!

Iranski vrhovni verski vođa ajatolah Ali Hamenei izjavio je da zapadne sile pokušavaju da unesu razdor između sunitskih i šiitskih muslimana kako bi skrenule pažnju sa izraelsko-palestinskog sukoba, i naglasio da je zbog toga islamskom svetu najpotrebnije jedinstvo.

Na meti SAD-a, Saudijske Arabije, Izraela...: Ajatolah Ali Hamenei

"Nažalost, uprkos tome što se prihvata da je neophodno braniti okupirane islamske teritorije, islamski svet je pod uticajem američke i britanske propagande i potajno radi na stvaranju razdora između šiita i sunita", rekao je Hamenei na sastanku sa iranskim zvaničnicima povodom rođendana proroka Muhameda.


"Siledžijske zemlje, SAD i Velika Britanija, dobro znaju da nejedinstvo i razdor među muslimanima mogu da njihovom javnom mnjenju skrenu pažnju sa važnog pitanja Palestine", istakao je Hamenei, naglašavajući da je zbog toga islamskom svetu najpotrebnije jedinstvo.


Iranski vrhovni verski vođa je Izrael nazvao "opasnim i fatalnim rakom", preneo je Rojters.


Izrael sporni nuklearni program Irana vidi kao opasnost po svoje postojanje, dok Iran podržava palestinske i libanske militantne grupe koje se protive miru sa jevrejskom državom.


Sunitski susedi šiitskog Irana, od kojih su mnogi, kao što je Saudijska Arabija, blisko povezani sa SAD, takođe budno motre na nuklearne ambicije Irana.
05.03.2010.

Broj muslimana u Austriji skoro dupliran

Najnoviji statistički podaci pokazuju da je broj muslimana u Austriji premašio pola miliona: Prema austrijskom "Fondu publikacija", u Austriji živi 515.914 pripadnika islamske veroispovesti, što je 6,2 odsto stavnovništva. Poređenja radi, 2001. je broj muslimana iznosio 345.906, što je tada odgovaralo 4,3 odsto stanovništva.

 

                       Dan Turaka u Austriji

Za devet godina broj muslimana skoro se duplirao, a rastu nije doprinela imigracija muslimana, već pre svega stopa nataliteta.

 

Polovina muslimana koji žive u Austriji poseduje austrijsko državljanstvo (49 odsto), a 21,2 odsto su turski državljani, 10,1 odsto Bosanci, zatim slede Srbija, Crna Gora i Kosovo (7 odsto), kao zemlje porekla, pa Rusija (4 odsto), a sa 3 odsto takođe značajnu grupaciju čine muslimani iz Makedonije.


Muslimani u Austriji su veoma mladi i prosek godina starosti je oko 25 godina. Jedan od razloga za takav prosek starosti jeste što se stariji muslimani vraćaju u domovinu po sticanju penzije.

  

Džamija i islamski centar u Beču

 

Takođe, studija pokazuje da će narednih godina doći do daljeg rasta broja muslimanskog stanovništva u Austriji, kako kroz imigraciju, tako i kroz natalitet pripadnika islamske veroispovesti, koji je veći od domaćeg stanovništva.

Stariji postovi