U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoæ tražimo!Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!(Al-Fatiha-Pristup 1-7)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Reci: "On je Allah - Jedan! Allah je Utoèište svakom! Nije rodio i roðen nije, i niko Mu ravan nije!" ( Al-Ihlas - Iskrenost 1-4 )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Allah je - nema boga osim Njega - Živi i Vjeèni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta æe biti poslije njih, a od onoga što On zna - drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moæ Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Velièanstveni!(Al-Baqara-Krava 255. Ajet)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! On vas od zemlje stvara i èas smrti odreðuje, i samo On zna kada æe Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate.On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i što krijete i što pokazujete, i On zna ono što radite.A nevjernicima ne doðe nijedan dokaz od Gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu.Oni smatraju da je laž Istina koja im dolazi, ali, njih æe, sigurno, stiæi posljedice onoga èemu se rugaju. (Al-An'am - Stoka 2-5)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Èitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,stvara èovjeka od ugruška!Èitaj, plemenit je Gospodar tvoj,koji pouèava peru,koji èovjeka pouèava onome što ne zna.Uistinu, èovjek se uzobijesti èim se neovisnim osjeti,a Gospodaru tvome æe se, doista, svi vratiti! (Al-'Alaq - Ugrušak 1-8)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Elif Lam Mim Sad.Objavljuje ti se Knjiga - i neka ti u grudima ne bude nikakve tegobe zbog nje da njome opominješ i da vjernicima bude pouka. (Al-A'raf - Bedemi 1-2)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! O vjernici, ne prijateljujte ni sa oèevima vašim ni sa braæom vašom ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji budu s njima prijateljevao, on se doista prema sebi ogriješio.(At-Tawba - Pokajanje 23. Ajet)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tako mi vremena - èovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela èine, i koji jedni drugima istinu preporuèuju i koji jedni drugima preporuèuju strpljenje. (Al-'Asr - Vrijeme 3 ajeta)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!One koji vjeruju i èine dobra djela Gospodar njihov æe na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke æe teæi ispred njih u džennetima zadovoljstva,molitva njihova biæe u njima: "Hvaljen neka si, Allahu!", pozdrav njihov; "Mir vama!", a njihova posljednja molitva: "Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!’” (Yunus 9-10)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio - On je zaista silan i mudar. O vjerovjesnièe, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede. ( Al-Anfal - Plijen 63-64 )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! On iz nièega stvara, i ponovo æe to uèiniti; I on prašta, i pun je ljubavi, Gospodar svemira, Uzvišeni, On radi šta je Njemu volja.(Al-Burudž - Sazviježða)

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog! Tajne nebesa i Zemlje jedino On zna. Kako On sve vidi, kako On sve èuje! Oni nemaju drugog zaštitnika osim Njega, a On ne uzima nikoga u odlukama Svojim kao ortaka.( Al-Kahf - Peæina 26. Ajet)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Njega velièaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne velièa, hvaleæi Ga; ali vi ne razumijete velièanje njihovo. - On je doista blag i mnogo prašta.( Al-Isra' - Noæno putovanje 44. Ajet )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Ta Ha.Ne objavljujemo Kur’an da se muèiš veæ da bude pouka onome koji se boji -objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih, Milostivi, koji upravlja svemirom svim. Njegovo je što je na nebesima i što je na Zemlji i što je izmeðu njih i što je pod zemljom!Ako se ti glasno moliš - pa, On zna i šta drugom tajno rekneš i što samo pomisliš! Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima!(Ta Ha 1-8 )

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog! Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i preði preko hrðavih postupaka naših,i uèini da poslije smrti budemo s onima dobrima.Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obeæao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti æeš,doista, Svoje obeæanje ispuniti!"(Ali 'Imran-Imranova porodica 193-194)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!Èudan li je primjer vjernika! U svakoj situaciji on dobija, a takvo stanje nije ni s kim drugim nego samo sa vjernikom; ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu, Milostivom, što mu donosi korist, a ako ga, pak, pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi i postojano se drži, pa mu i to donosi nagradu od Allaha Uzvišenog.(Muslim)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Kada Allahova pomoæ i pobjeda doðu, i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze ti velièaj Gospodara svoga hvaleæi Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.(An-Nasr - Pomoæ 1-3)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drveæe, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi kaznu i zaslužuju. A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim uèiniti; Allah ono što hoæe radi.( Al-Hagg - Hadždž 18. Ajet )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Zar ne znaš da Allaha hvale svi koji su na nebesima i na Zemlji, a i ptice širenjem krila svojih; svi znaju kako æe Mu se moliti i kako æe ga hvaliti. A Allah dobro zna ono što oni rade. Samo je Allahova vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu se sve vraæa!( An-Nur - Svjetlost 41-42 )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! On je Allah nema drugog boga osim Njega On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni! On je Allah nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti,Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svi bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim !( Al-Hašr-Progonstvo 22-23 )

24.03.2009.

Djela koja brisu grijehe

Djela koja brisu grijehe

Iskreno pokajanje (tevba)

Kaže Uzvišeni Allah: "O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uveo, na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno s njim vjerovali..." (Tahrim, 8.)

Bilježi Muslim od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Ko se pokaje za svoje grijehe prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje."

Pravilno i potpuno uzimanje abdesta

Bilježi Muslim od Osmana ibn Affana, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik rekao: "Kada se čovjek abdesti i upotpuni svoj abdest, sa njega spadnu grijesi, tako da spadnu i oni sa njegovih jagodica."

Mnoštvo koraka do džamije

Bilježi Muslim od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao svojim drugovima (ashabima): "Želite li da vas uputim na ono čime Allah briše grijehe i podiže stepene?'' Odgovorili su: ''Da, Allahov Poslaniče'', a on reče: ''Potpuno uzimanje abdesta prilikom poteškoća (bolest i hladnoća), mnoštvo koraka do džamije i iščekivanje namaza nakon obavljenog namaza."

Pet propisanih namaza (farzova) u toku dana i noći

Bilježi Muslim od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik rekao: "Pet propisanih namaza, džuma do džume, brišu počinjene grijehe između toga, ako se čovjek sačuva velikih grijeha."

Zikr Allahu činiti poslije farz-namaza

Bilježe Buharija i Muslim od Mugire b. Š'ube da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Ko poslije svakog namaza kaže trideset i tri puta subhanallah, trideset i tri puta elhamdulillah, trideset i tri puta Allahu ekber, to je devedeset i devet, a zatim upotpuni stotinu sa la ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šejin kadir – bit će mu oprošteni grijesi pa makar ih bilo koliko morske pjene."

Post u mjesecu ramazanu

Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Ko bude postio mjesec ramazam, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi."

Lejletul-kadr

Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Ko provede Lejletul-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi."

Propisno obavljen hadž

Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je čuo Allahovog Poslanika, alejhis-selam, kako kaže: "Ko obavi hadž Allaha radi, i pri tome se bude čuvao ružnog govora i loših djela, vratit će se čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila."

Obavljanje umre

Bilježi Muslim od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Umra do umre briše grijehe počinjene između njih."

Udjeljivanje milostinje (sadake)

Bilježi Buharija od Muaza, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Milostinja (sadaka) poništava loša djela kao što voda gasi vatru."

Učiniti dobro djelo nakon lošeg

Kaže Uzvišeni Allah: "I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju rđava. To je pouka za one koji pouku žele." (Hud, 114.) Bilježe Ahmed i Tirmizi od Ebu Zerra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Boj se Allaha gdje god bio, i uvijek nakon lošeg djela učini dobro čime ćeš izbrisati loše i ophodi se prema ljudima na najljepši način."

Dva rekata nafile nakon počinjenog grijeha

Bilježi Ebu Davud od Ebu Bekra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik rekao: "Nema tog Allahovog roba koji počini loše djelo, zatim propisno abdesti, klanja dva rekata dobrovoljnog namaza, te zamoli Allaha za oprost, a da mu Allah neće oprostiti."

Reći sto puta subhanallahi ve bi hamdihi

Bilježe Buharija i Muslim da je Allahov Poslanik rekao: "Ko u toku dana kaže sto puta subhanallahi ve bi hamdihi, bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo koliko morske pjene."

Izgovoriti sto puta la ilahe illallah

Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Ko kaže la lahe illellahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šejin kadir" (Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada vlast nad svačim i sva zahvalnost. On sve može), sto puta na dan, imat će nagradu u vrijednosti onoga ko oslobodi roba iz Ismailovog, alejhis-selam, potomstva, upisat će mu se stotinu dobrih djela, obrisat će mu se stotinu loših djela i bit će zaštićen od šejtana toga dana."

Dova poslije sijela

Bilježe Ebu Davud i Tirmizi od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik rekao: "Onaj ko se zadesi na sijelu, i pri tome izgovori nešto ružno, a zatim prije nego što napusti sijelo kaže: 'Subhaneke allahumme ve bi hamdike ešhedu en la ilahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke (Allahu moj, slava i zahvala Tebi pripada, svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se kajem i od Tebe oprost molim)', bit će mu oprošteno ono što je počinio na tom sijelu.''

Donošenje salavata na Poslanika, alejhis-selam

Bilježi Muslim i ostali od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik rekao: "Ko donese na mene salavat jednom, Allah na njega donese salavat deset puta."

Šehadet (smrt na Allahovom putu)

Bilježi Muslim od Abdullaha b. Amra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Allah će oprostiti šehidu sve osim duga."

Napomena:

Pod grijesima se misli na male grijehe. Onaj ko počini neki od velikih grijeha treba uraditi sljedeće:

- pokajati se zbog počinjenog grijeha,

- ostaviti činjenje dotičnog grijeha,

- donijeti čvrstu odluku da više neće činiti taj grijeh,

- vratiti pravo onome kome je učinjena nepravda.

24.03.2009.

U svom zivotu tezim...

U svom zivotu tezim...

• Prije svega da težim Allahovom zadovoljstvu.
• Da mi stalno na umu bude ihlas (da moja djela budu samo u ime Allaha).
• Da proširujem svoje znanje iz oblasti vjere.
• Svaki dan da udijelim sadaku.
• Da se nadam nagradi od Allaha za sve što potrošim na svoju porodicu.

• Da se nadam nagradi od Allaha za sve što činim.
• Ostvarivanje uspjeha u vlastitoj kući.
• Ne pristajem na bilo kakav ustupak u mojoj vjeri.
• Tražim savjete od drugih.
• Branim one koji su odsutni.

• Da saslušam obje strane prije nego donesem svoj sud.
• Da se potpuno posvetim onome koji mi se obraća i da svoje osjećaje podijelim sa njim.
• Da se ne svetim zbog svojih interesa.
• Ne ljutim se zbog svojih interesa.
• Ne smatram da imam posebne zasluge kod drugih.

• Uvijek pozitivno nastrojen.
• Danas planiram moj sutrašnji posao.
• Dva puta više slušam nego što govorim.
• Raduje me tuđi uspjeh.
• Čuvam se pogreški, a kada se one dogode iz njih nastojim izvući pouku.

• Nastojim da budem odmjeren/a i sistematična ličnost, ali i da moji poslovi budu takvi.
• Vodim računa o šali i smijehu.
• Sve svoje sposobnosti i svoje napore usredsređujem na posao koji je preda mnom.
• Unapređujem svoje vještine.
• U svim poslovima vodim računa o prioritetima.

• Ono što mi se povjeri ne iznevjerim i ne opterećujem se onim što mi nije potrebno.
• Ne svaljujem krivicu na stanja i na okolnosti.
• Vodim računa o onome što me se tiče.
• Moj jezik je: "nastojim, probam, trudim se, učim, nije nemoguće, nema smetnje..."
• Znam da ono što me je zadesilo, nije me moglo mimoići, a ono što me je mimoišlo, nije me moglo zadesiti.

• Poznato mi je da ono što me pogodi, da je to mojom zaslugom; stoga se obračunavam sām sa sobom i nastojim pri tome biti otvoren. Mislim da je priznavanje pogreški jedan vid samopouzdanja zato radim na njihovom ispravljanju.
• Nezamislivo je da iko od ljudi može biti spašen od jezika drugih ljudi - zato čuvam svoje vrijeme i svoju energiju od praćenja njihovih priča i to me se ne tiče. Sve što me interesira od njihova govora jeste kako da popravim svoje manjkavosti.

24.03.2009.

Ključevi sreće

Ključevi sreće

Ključ za svako dobro je želja za Allahom i ahiretom.
Ključ za povećanje nafake je zahvalnost Allahu.
Ključ pripreme za ahiret je shvatanje da je dunjaluk kratak.
Ključ za spas je bogobojaznost.

Ključ za ostvarenje ahiretske želje je pobožnost na dunjaluku.
Ključ za odgovor je molba, tj.dova.
Ključ za vjerovanje je razmišljanje, zbog čega je Allah ljude potaknuo na razmišljanje.
Ključ za ulazak kod Allaha je predano srce, koje je posvećeno Njemu, koje iskreno, u ime Njega, voli i mrzi, čini nešto ili ostavlja.
Ključ za srce koje živi je razmišljanje o Kur`anu, skrušena molitva noću i napuštanje grijeha.

Ključ za milost je dobročinstvo prema Stvoriteljevim stvorenjima i ulaganje napora da im se bude od koristi.
Ključ za opskrbu je rad, sa istigfarom i takvalukom.
Ključ za slavu i moć je pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku.
Ključ za rukovođenje je međusobna ljubav, zikr i razumjevanje.
Ključ za pomoć je želja i poštovanje.

Ključ za namaz je čišćenje.
Ključ za hadždž je ihram.
Ključ za dobročinstvo je iskrenost.
Ključ za Džennet je tevhid.
Ključ za znanje je uljudno pitanje i pažljivo slušanje.
Ključ za pobjedu je strpljenje


19.03.2009.

Jedan dan života u islamu

Jedan dan  života u islamu

Ovaj tekst vam toplo, toplo preporucujemo, jer je prepun korisnih savjeta i dovi za razne prilike

Jutarnje obaveze i adabi

Cim se izjutra probudiš, radosna srca sjeti se Allaha, dž.š, uzmi abdest i klanjaj na vrijeme sabah-namaz. Nauci i redovno uci dovu kod ustajanja, kojom cinimo zahvalu Allahu na daru još jednog dana u ovozemnom životu. Dova glasi:

* El-hamdu-lillahi-llezi ahjana be'ade ma ematena ve ilejhin-nušur* (Hvala Allahu koji nas oživljava, nakon što nas (snom) umrtvi. Njemu se konacno sve vraca). Ucenjem dova i zikrova, koji ce biti spomenuti, mi se Gospodara svoga sjecamo, Njega spominjemo i velicamo i samo Njemu zahvaljujemo. To od nas i traži naš Stvoritelj: «O vjernici cesto Allaha spominjite, i ujutro i navece Ga velicajte.» (El-Ahzab, 41-42).

Ujedno, tim ucenjima postižemo zaštitu i cuvanje od šejtanskih uznemiravanja, nevolja i raznih neugodnosti. Prouci dovu i kada oblaciš odjecu: *Elhamdu lillahillezi kesani haza ve rezekanihi min gajri havlin minni va la kuvvetin*. (Hvala Allahu koji me je odjenuo (obukao) i opskrbio bez moje pomoci i moci.)

Muhammed, a.s, preporucuje nam ucenje još nekih dova tokom jutra. Kada podeš u nužnik prouci: *Allahumme inni e'uzu bike minel-hubsi vel-habaisi.* (Bože, tražim zaštitu kod Tebe od džina, muških i ženskih i svega štetnog i lošeg), a kada izadeš iz nužnika kaži: Gufraneke. (Za oprost Te molim!.)

Prije uzimanja abdesta reci: Bismillahi. (U ime Allaha). Iza abdesta prouci kelimei šehadet: *Ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu.* (Ko prouci ovo bice mu otvoreno svih osam džennetskih kapija i bice receno: ulazi na koju hoceš).

Poslije namaza i zikra iza namaza prouci nešto iz Kur'ana i procitaj prijevod znacenja tih ajeta. Kako je lijepo poceti svaki novi dan sa ucenjem Kur'ana. Obicno se ujutro uce zadnji ajeti sure El-Hašr.

Muhammed, a.s, kaže: «Prouci suru Ihlas, Felek i Nas po tri puta kada osvaneš i kada omrkneš, bice ti dosta od svega.» «Ko god prouci svako jutro i svako vece tri puta: Bismillahillezi la jedurru me'asmihi šej'un fil-erdi va la fissema' ve huvessemiul alim, nece mu ništa nauditi.» (Pocinjem s imenom Allaha uz cije ime ne može nauditi ništa na zemlji, ni na nebu, a On sve cuje i sve zna.)

Nadji vremena da klanjaš barem dva rekata jutarnjeg duha namaza. Muhammed, a.s, je rekao: «Svako jutro na svaki vaš zglob daje se sadaka; svaki tesbih (subhanallah) je sadaka, svako (izgovoreno) el-hamdu lillah je sadaka, svako la ilahe illellah je sadaka, svaki tekbir je sadaka, naredivanje dobra je sadaka, odvracanje od zla je sadaka, a zamjena za sve to je klanjanje dva rekata duha-namaza

Pokušaj se odvici spavanja iza sabah-namaza, jer je u jutru bereket, to je najljepši dio dana u kojem smo najsposobniji za svakodnevne obaveze. Kada izlaziš iz kuce prouci: *Bismillahi tevekkeltu alellahi ve la havle ve la kuvvete illa billah*, jer onome ko ovo prouci kaže se: Upucen si, zašticen si, sacuvan si, i od njega šejtan pobjegne.

Obaveze i adabi tokom dana

Pazi na cistocu i urednost. Na posao odlazi na vrijeme. Nikada ne kasni i ne izostaj sa radnih obaveza, jer je to emanet tebi povjeren. Radi marljivo, savjesno i odgovorno. Obavljaj namaze na vrijeme i u džematu. Ako ne stigneš u džamiju, formiraj džemat i kad si kod kuce, i na poslu, i na putu, jer i dvojica cine džemat. Budi pod abdestom ako ti to zdravlje omogucava. cesto se sjecaj i spominji Allaha dž.š. ucenjem dova i zikra.

Zahvaljuj Allahu na blagodatima rijecima: "El hamdu lillah", jer je to garancija trajnosti tih blagodati. Kada nešto planiraš kaži: "Inša-Allah" (ako Allah da) (Kehf, 23-24); kada se necemu diviš reci: "Maša-Allah, la kuvvete illa billah" (Maša-Allah! – moc je samo u Allaha!) (Kehf, 39); kada se cudiš ili necem obraduješ, reci: "Subhanellah! Allahu ekber!" ; kod iznenadne nevolje ili elementarne nepogode izgovori: La ilahe illellah!

Ko stigne, pored svakodnevnih obaveza neka tokom dana prouci 100 puta Subhenellahi ve bi hamdihi, jer su to Allahu najdraže rijeci , i sa njima se postiže oprost grijeha. Iz Kur'ana neka uci: suru El-Vakia (koja otklanja siromaštvo), suru Jasin (za otklanjanje brojnih životnih teškoca) te suru Mulk za koju Muhammed, a.s, kaže: «U Kur'anu ima jedna sura od 30 ajeta koja ce se zauzimati (ciniti šefa'at) za onoga ko je uci, dok mu ne bude oprošteno, ta sura je Tebarekellezi bi jedihil-mulku...»

Izvršavanjem svih ibadeta i propisanih obaveza i spomenutim ucenjima jacamo iman, izgradujemo ahlak – svoje ponašanje i odnos prema drugima, što je najvažnije za muslimansku zajednicu. Odnose i ophodenja sa familijom, komšijama, radnim kolegama, prijateljima i drugima treba da krasi plemenitost, susretljivost, poštenje i ljubaznost. Sljedeci ajet i hadis trebalo bi da nas vode i usmjeravaju u tim nastojanjima.

Allah, dž.š, kaže: «Ti sa svakim lijepo! I traži da se cine dobra djela, a neznalica se kloni!» (El-E'araf, 199), a Muhammed, a.s, je rekao: «Pravi musliman je onaj od cijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani.» Upitajmo se, da li su, uistinu, od našeg govora i naših postupaka mirna i zašticena naša braca. Dakle, od nas se traži ljubaznost i dobrota prema drugima, pocev od svojih najbližih.

I lijepa rijec je sadaka, selam i osmijeh upucen bratu dobro su djelo. Ne budi mrzovoljan i neraspoložen u ophodenju sa drugima. Druži se sa ucenim, dobrim i cestitim muslimanima. Kloni se društva neznalica, smutljivaca i grješnika. Budi darežljiv i nastoj pomoci drugima. Racionalno i svrsihodno koristi vrijeme i ne budi besposlen. Uci, citaj, obrazuj se i odgoji sebe i porodicu u vjeri.

Prije jela operi ruke, prouci "Bismillahi", jedi desnom rukom i jedi umjereno, poslije jela operi ruke i usta i ucini zahvalu Allahu dovom: "El-hamdu lillahillezi at'amena ve sekana ve dže'alena minel-muslimin." (Hvala Allahu koji nas je nahranio, napojio i ucinio muslimanima.) Budi skroman i zadovoljan onim što imaš. Moli Allaha dovom za uputu, spas i dobro svoje familije, bliže i dalje rodbine i druge brace u vjeri. cuvaj i njeguj rodbinske i komšijske odnose, poštuj ucene i starije i budi milostiv prema mladima.

Adabi i ucenja prije spavanja

Kada ulaziš u kucu prouci dovu: *Bismillahi veledžna ve bismillahi haredžna ve ala rabbina tevekkelna." (U ime Allaha ulazimo, u ime Allaha izlazimo, na našeg Gospodara se oslanjamo, potom se nazove selam ukucanima.)

Analiziraj kako si proveo protekli dan, šta si dobro uradio i jesi li izvršio sve obaveze. Prouci zikr pred spavanje, a to je vec spomenuti zikr koji se uci i ujutro. Prouci još iz Kur'ana "Amene-rresulu i Ajetul-kursijju, jer Muhammed, a.s, kaže: «Ko prouci navece zadnja dva ajeta sure El-Bekare (Amene-rresulu...), dovoljno mu je.»

«Kad legneš u svoju postelju prouci Ajetul-kursijju tada ce nad tobom biti jedan cuvar s Allahove strane, i šejtan ti se nece približiti sve dok ne svane.» Dova pred samo spavanje je: *Bismikellahumme emutu ve ahja." (Allahu, s Tvojim imenom umirem i živim.) Nemoj predugo spavati. Po mogucnosti klanjaj kijamu-llejl (nocni namaz), dok drugi spavaju.

Možda ce se nekome uciniti da ovih obaveza i ucenja ima previše u jednom danu. Medjutim, koliko neki provode vremena u igri i zabavi, dangubi, beskorisnim razgovorima, gledanju televizije i slicno, za spomenute zikrove, ucenja i druge hairli poslove zasigurno treba manje vremena.

I, na kraju, evo još dvije poznate dove: kur'anska dova koju je Muhammed, a.s, najcešce ucio: "Rabbena atina fid-dun'ja haseneten ve fil-ahireti haseneten vekina azaben-nar." (Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu, i dobro na buducem svijetu-ahiretu, i sacuvaj nas kazne Džehennema) i dova kojoj Muhammed, a.s, poducava jednog ashaba, rekavši mu: «Ona ti sadrži cijeli tvoj dun'ja i ahiret".»: "Allahummagfirli, verhamni, vehdini, ve afini, verzukni." (Allahu, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, sacuvaj me, opskrbi me.)

19.03.2009.

Mudre izreke

Mudre izreke

1. Poznati halifa iz dinastije Emevija Omer ibn Abdulaziz govorio je jednom prilikom o smrti i, između ostalog, rekao: ”Zaista se stanovnici kabura u svojim grobovima kaju zbog onoga što su propustili od dobrih dijela dok su bili živi, i zaista stanovnici dunjaluka čekaju smrt i nemilice upropaštavaju ono zbog čega se umrli kaju. Niti se mrtvi mogu vratiti na dunjaluk da nadoknade ono što su propustili, niti živi uzimaju pouku od onih koji su kabure nastanili iako ih ista sudbina čeka.”...

2. Halifa Abdulaziz ibn Mervan na samrti je naredio da mu se donesu ćefine u koje će biti zamotan nakon smrti. Kada su mu donijeli ćefine i stavili ih pored njega, rekao je: ”SubhanAllah, jeli ovo moguće da od dunjaluka i silnog bogastva koje sam posjedovao neću ponijeti ništa osim ova tri čaršava u koja će zamotati moje tijelo?!”

A onda je bolno uzdahnuo i dodao: ” Dunjaluče , usitinu si ti bijedan i ništavan! Tvoje mnoštvo se na kraju pretvori u pravu melenkost, a tvoja dužina postane simbol kratkoće i nestanka. Zaista su ljudi obmanuti tobom.”

3. Ko misli da mu je neko veći prijatelj od Allaha mala mu je spoznaja Allaha. Ko misli da mu je neko veći neprijatelj od njega samog, sasvim malo zna sebe.

4. Prošlo je ono vrijeme sa kojim smo se mogli igrati; sada je vrijeme koje se sa
nama igra.

5. Bio jednom jedan stari čovjek koji je svakog jutra šetao morskom plažom. Jednog dana je ugledao dječaka koji je pažljivo podigao nešto i bacio u more. Zovnuo ga je i rekao : "Dobro jutro dječače, šta radiš tu?" Dječak se uspravio i odgovorio : "Bacam zvijezde nazad u more. Oseka je, a i sunce prži. Ako to ne uradim umrijeće." "Ali mladiću, da li je tebi jasno da se plaža kilometrima i kilometrima proteže. I posvuda leže morske zvijezde. Nemoguće je da ih sve spasiš i to što radiš nema nikakvog smisla." Dječak je učtivo saslušao čovjeka, sagnuo se, podigao jednu zvijezdu i bacio je u more smiješeći se :
"Ali za ovu zvijezdu ima smisla."

6. Hasan el Basri:
"Jasan znak da je čovjek daleko od Allahove milosti i da ga je Allah napustio jeste njegovo bavljenje i zanimanje onim što ga se ne tiče"

18.03.2009.

Obožavanje kaburova - djela koja izvode iz islama

Obožavanje kaburova - djela koja izvode iz islama

Sa ovim tekstom zelimo da ukazemo na opasnu pojavu koja je poprilicno rasirena medju muslimanima na prostorima bivse Yugoslavije. Naime, radi se o obozavanju kaburova i turbeta, odnosno odlazak na takva mjesta i upucivanje dova onima koji leze u tim kaburovima da se oni zalazu za nas kod Uzvisenog Allaha. Neki smatraju takva mjesta...

svetim, dok neki, jednostavno, smatraju ta mjesta posebnim mjestima, jer tu su zakopane evlije - dobri ljudi i onda se tu dove bolje primaju, tako da insan mahsuz ide tamo, uci dove, ostavlja pare u ta turbeta, uzima kamenje sa tih mjesta, smatrajuci da je to kamenje sveto i da ce mu to donjeti srecu u zivotu, olaksati polaganje ispita u skoli, nerotkinjama pomoci da zatrudne i jos masa drugih zelja.

Naravno da ovakve radnje i pripisivanje posebnih moci pojedinim mjestima (razna turbeta, Ajvaz dedina stijena, Djevojacka pecina kod Kladnja i dr.) nemaju uporista u islamu, i ne samo da nemaju uporista, nego islam ovakve radnje i ovakva mjesta najstrozije osudjuje i zabranjuje. Stoga vam prenosimo dio teksta iz zadnjeg broja casopisa El-Asr pisanog od hfz. Smajić Amira - tekst koji tretira ovu tematiku:

"Kaže šejh Muhammed ibn Abdul-Vehhab, rahimehullah: "Drugo djelo koje izvodi iz islama: Onaj ko između sebe i Allaha uzme posrednike koje doziva, moli, od kojih traži, i na koje se oslanja počinio je nevjerstvo po koncenzusu].

Komentar: Ova vrsta djéla koje izvodi iz islama, a to je uzimanje posrednika između roba i Allaha, potpada pod prvu vrstu, ali ga je šejh posebno spomenuo i odvojio u posebnu vrstu djela radi mnoštva onih koji u njega upadaju i zato što je prisutno kod onih koji se pripisuju islamu. Ovo je u mnogome prisutno kod onih koji obožavaju kaburove. Približavaju se evlijama kako bi se oni zauzimali za njih kod Allaha ili kako bi prenijeli njihove potrebe Allahu.

Tako oni smatraju, ali to je od uzimanja posrednika pored Allaha 'azze ve dželle. Prinose im žrtve, zavjetuju im se, traže od njih izbavljenje iz nevolja i govore: "To nije širk, to je samo posredništvo, traženje zauzimanja i posredovanja kako bi nas što lakše dovelo do Allaha. Ovo je pobožan čovjek, koji ima veliko mjesto kod Allaha, i mi se približavamo njemu kako bi nas on približio Allahu."

To su njihovi dokazi, a to su ujedno bili i dokazi i opravdanja prvih mušrika: "A onima koji pored Njega uzimaju zaštitnike: 'Mi ih obožavamo samo zato da bi nas što više Allahu približili" (Prijevod značenja Ez-Zumer; 3.)

Govore: "Mi ih nismo učinili suparnicima i ravnim Allahu, nego ih uzimamo kao vezu između nas i Allaha kako bi nas Njemu približili!" Međutim, Allah je to nazvao širkom. Kaže Uzvišeni: "Oni, pored Allaha, obožavaju one koji im ne mogu ni nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti i govore: 'Ovo su naši zagovornici kod Allaha.' Reci: 'Zar da Allahu kazujete da na nebesima i na Zemlji postoji nešto, a On zna da ne postoji!' Neka je slavljen On i uzvišen iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!" (Prijevod značenja Junus; 18.), tako da je to nazvao širkom, iako to oni nazivaju zauzimanjem. To je istina i stvarnost mnogih koji se pripisuju islamu i ono što rade kod kaburova sada. Uzimaju ih posrednicima između njih i Allaha. Ovo pitanje je mnogima nepoznato, pa čak i od učenika - onih koji traže znanje.

Također postoje i učenjaci koji su stali u odbranu ovih i govore: "To nije širk, širk je obožavanje kipova a ovi ne obožavaju kipove!" Neka je slavljen Allah! Obožavanje kipova je jedna od vrsta širka, a širk je činjenje ibadeta nekom drugom mimo Allahu, svejedno bio kip, ili drvo, ili kamen, ili kabur, ili melek od meleka, ili evlija od evlija, ili pobožnjak od pobožnjaka. Sve ovo je širk, a ne samo obožavanje kipova."

14.03.2009.

Kako se ljeciti od zaokupljenosti brigama, tugom i nevoljama

Kako se ljeciti od zaokupljenosti brigama, tugom i nevoljama

U islamskim izvorima ovaj svijet (dunjaluk) imenovan je, između ostalog, i kao kuća kušnje (daru-l-ibtila'). To znači da je ljudski život veliki ispit i da nema ljudskog bića koje, na izvjestan način, nema nekog iskušenja ili nevolje. O tome Kur'an časni kaže: "Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! Onaj koji je dao (stvorio) smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. On je Silni, Onaj koji prašta (El-MulK, 1-2)

Kako se Allahov Poslanik, s.a.v.s., odnosio prema životnim nedaćama i iskušenjima? Šta je savjetovao ljudima koji su u životu izloženi brojnim nevoljama i musibetima? Šta raditi kada čovjek bude okupiran brigama i tugom zbog životnih nedaća i iskušenja?

Lijek može biti i da čovjek zna da je njegov udio u nevolji (iskušenju) ono što mu ona izazove, pa ko time bude zadovoljan ima zadovoljstvo od toga, a ko se zbog toga ljuti ima ljutnju od toga. Tvoj udio u nevolji je ono što ti ona izazove, pa ti odaberi – bolji ili gori udio u njoj. Ako ona u čovjeku izazove bijes i negiranje Allaha, taj čovjek bit će upisan u skupinu propalih; ako u njemu izazove tugu i propuštanje strogih dužnosti, ili činjenje zabranjenih djela, bit će upisan u skupinu nemarnih; ako izazove prituživanje i nestrpljenje, bit će upisan u skupinu nedoraslih; ako u njemu izazove prigovaranje Allahu i negiranje Njegove mudrosti, on već kuca na vrata odmetnika i otpadnika.

Međutim, ako u njemu izaziva strpljenje i postojanu odanost Allahu, bit će upisan u skupinu strpljivih; ako u njemu izaziva zadovoljstvo onim što mu je udijeljeno od Allaha, bit će upisan u skupinu zadovoljnih; ako u njemu izaziva zahvalnost, bit će upisan u skupinu zahvalnih pa će stati pod zastavu zahvalnosti zajedno s istinski zahvalnima; ako u njemu izaziva ljubav i čežnju za susretom s Gospodarom, bit će upisan u skupinu privrženih i odanih.

U Ahmedovom Musnedu i Tirmizijevom Sunenu, u sklopu hadisa koji se prenosi od Mahmuda ibn Lebida, stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kad Allah nekoga zavoli, On mu dā neku nevolju (tj. stavi ga na kušnju), pa ko time bude zadovoljan – dobit će (Allahovo) zadovoljstvo, a ko bude ljut zbog toga – imat će (Njegovu) ljutnju!“ Lijek može biti i da čovjek zna da mu, čak i kad se krajnje ožalosti, ne preostaje drugo nego da se opet strpi, ali ovaj put iz nužde jer nema drugog izbora (sabru-l-idtirar).

Takvo (s)trpljenje nije pohvalno niti se za njega dobiva nagrada. Jedan mudrac je rekao: „Pametan s nevoljom čini prvi dan ono šta s njom neznalica čini nakon nekoliko dana. Ko se ne strpi na način kako se čestiti strpe, ponijet će se kao zvijer.“ U vjerodostojnom merfu' hadisu stoji: „Strpljenje je (potrebno, naročito) prilikom prvog udara.

Ovo je lijek koji djeluje samo u slučaju odanih. Njime se ne može svako liječiti.
Lijek može bit i kad čovjek zna da mu je najkorisnije to da bude u saglasnosti sa svojim Gospodarom o onome što mu je On želio i odabrao. Jedna od prefinjenih strana ljubavi je i saglasnost s voljenim/om. Onaj ko tvrdi da osjeća ljubav prema voljenoj osobi, a ljuti ga ono što voljena osoba voli, ili voli ono što voljenu osoba ljuti, on sam protiv sebe svjedoči jer ne govori istinu. Naprotiv, on time pruža dokaz da mrzi osobu za koju tvrdi da je voli.

Ebu Ed-Derda', r.a., je rekao: „Kad Allah nešto odredi da bude, On želi da ljudi time budu zadovoljni.“ 'Imran ibn Husajn je za vrijeme teške bolesti govorio: „Meni je najdraže ono što je Allahu najdraže.“ Isto je govorio i Ebu-l-'Alije. Ovo je, također, lijek koji djeluje samo na one koji su Allahu posebno dragi i njime se ne može svako liječiti.

Lijek je i to da čovjek zna da je Onaj koji ga je stavio na kušnju Najmudriji Mudrac, Najmilostiviji Milosnik, da mu On, neka je slavljen, nije poslao nevolju da bi ga njome uništio, ni da bi ga kaznio, niti da bi ga upropastio. Njome ga je zaokupio da bi iskušao njegovo strpljenje, zadovoljstvo Njime i njegovo vjerovanje, da bi vidio njegovu poniznost i skrušenost, da bi ga vidio kako kuca na Njegovu kapiju, tražeći u Njemu pribježište i upućujući Njemu svoja očekivanja.

Šejh Abdulkadir je rekao: „Sinko moj, nevolja ne dolazi da bi te uništila, već da ispita tvoje strpljenje i vjerovanje. Sine, sudbina je poput lava, a lav ne jede strvinu.“ Smisao: Nevolja je čovjeku poput kovačkog mijeha pomoću kojeg on iz legure vadi sastojke. Pomoću njega vadi žuto zlato, ili samo zguru, kao što se kaže u distihu:

Kad smo ga izlijevali, očekivali smo srebrnu polituru,
A mijeh je, nažalost, pokazao sve samu zguru.

Ako se čovjek na ovom svijetu ne okoristi tim mijehom, onda mu predstoji drugi, ahiretski mijeh, a to je, ne'uzu billah, džehennemska vatra. Ukoliko čovjek zna da je ovosvjetski mijeh (tj. nevolje koje mu se dešavaju) bolji od onog drugog (ahiretskog) mijeha, a jedno od to dvoje je nezaobilazno, onda će on biti svjestan veličine Allahove blagodati koja mu se nudi putem nevolja (kušnji) koje ga zadese na ovome svijetu.

Lijek može biti i to da čovjek zna da bi ga, kad ne bi bilo iskušenja i nevolja na ovom svijetu, pogađali napadi oholosti, umišljenosti, obijesti i okrutnosti srca, a to bi mu, sigurno, prije ili kasnije, bili uzroci propasti. Znak milosti Namilosnijeg Milosnika je što čovjeka povremeno zaokupi nekim vrstama nevolja, koje imaju za cilj da ga zaštite od navedenih bolesti, očuvaju njegovo robovanje Allahu i posluže kao pražnjenje od zaraznih nakupina koje su se nataložile u čovjeku i koje bi ga upropastile. Zato, neka je slavljen Onaj Ko Svoju milost ukazuje putem iskušenja i Svoje blagodati pruža putem nevolja.

Kad Allah, neka je slavljen, ne bi ljude liječio lijekovima iskušenja i nevolja, oni bi se, nesumnjivo, osilili se, uzoholili i uobrazili. Kad Allah, neka je slavljen, Svome robu poželi dobro, dadne mu da popije lijek koji se sastoji iz nevolje i iskušenja, u mjeri potrebnoj da ga očisti od zaraza koje bi ga upropastile, da bi ga, nakon što ga oplemeni i očisti, na ovom svijetu izveo na višu razinu – a to je robovanje samo Njemu – i pružio mu najbolju nagradu na budućem svijetu – a to je viđenje Allaha i Njegova blizina.

Lijek može biti i to da čovjek zna da je gorčina (koju osjeti podnoseći iskušenja i nevolje) ovoga svijeta zapravo put ka postizanju vječne slasti budućeg svijeta. Nasuprot tome, nekontrolisano odavanje slastima ovoga svijeta je put ka vječnoj nesreći i gorčini na budućem svijetu. Pa šta je onda čovjeku bolje: privremena gorčina za koju će dobiti vječnu slast ili, pak, prolazna slast zbog koje će biti vječno unesrećen? Ako ti to nije jasno, poslušaj šta je tome rekao Muhammed, alejhisselam: „Džennet je okružen neugodnostima, a Džehennem slastima.“

U vezi s tim ljudska shvatanja se razlikuju, a u tome se razotkriva istina o ljudima. Većina više voli prolaznu nego stalnu slast, ne prihvata privremenu gorčinu zarad vječne slasti, ni kratkotrajnu poniznost zarad trajne počašćenost, niti kratkotrajno iskušenje zarad vječne bezbrižnosti. Za većinu ljudi je, nažalost, sadašnjost jasan dokaz, a budućnost –nezamisliva. Njihovo je vjerovanje slabo, a carstvo strasti moćno. Iz toga proističe davanje prednosti ovom svijetu i odbijanje budućeg svijeta. To je karakteristika onih koji na dešavanja i pojave gledaju samo s njihove spoljašne strane i ne shvataju njihovu suštinu. Što se tiče izoštrenog pogleda koji razumije suštinu i koji uzima u obzir ciljeve i posljedice, to je nešto drugo.

Čovječe, razmisli gdje ćeš se uputiti: ka trajnim blagodatima koje je Allah pripremio za Svoje odabranike i privrženike i ka vječnoj sreći i potpunom uspjehu, ili, pak, ka vječnom poniženju, žalosti i kazni, koje je On pripremio za neposlušnike i nemarnike. Od ta dva smjera odaberi onaj koji ti više dolikuje. Znaj da svako radi na svoj način i da je svako naklonjen onome što mu odgovara i šta mu je preče. Ne propuštaj lijek koji smo ti ponudili jer ti je on jako potreban! Taj lijek je potreban i ljekaru i bolesniku. Zato, pruži ruku, uzmi ga, i s Allahovom pomoći, uspjet ćeš!

10.03.2009.

Zasto izbjegavamo Kur'an?

Zasto izbjegavamo Kur'an?

SubhanAllah, koliko vremena zna proci dok ne otvorimo Kur'an, da ga malo procitamo ili ucimo, a pitamo se odakle nam ovoliki problemi, zasto tjeskoba u prsima, problemi u porodici, na poslu, u skoli, u nasim dzematima... Napadaju nas ljudi, napadaju nas dzinni, a mi bez ikakve odbrane. Zapostavljamo ono u cemu nam je lijek i smiraj, uputa i sreca za ovaj, a i za buduci svijet. Mi smo prije izvjesnog vremena na stranici imali jednu anketu sa pitanjem koliko se uci Kur'an, pa su rezultati....

bili razocaravajuci. Onda se nije ni cuditi sto imamo ovoliko musibeta u zivotu, jer rekao je Uzviseni Allah, u plemenitom Kur'anu: "A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj ce teskim zivotom zivjeti i na Sudnjem danu cemo ga slijepim ozivjeti." (Taha, ajet: 124) Bojati se da se ovaj ajet moze odnositi cak i na one porodice gdje muz i zena imaju pet dnevnih namaza, ali su zapostavili ucenje i druzenje sa Kur'anom, pa se i u takvim porodicama pojavio fesad i nered, te i u ovakvim vjernickim familijama dolazi do razvoda braka. A sta onda tek reci za ljude koji u svojim zivotima nemaju skoro nista od vjere!!

Kada sam ja dosao u Svedsku, bio sam jako mlad, sam, otrgnut od svoje familije zbog ratnih dogadjanja u BiH, pa mi se znalo nekad stuziti, stisnuti u prsima, jednostavno znao sam se jako lose osjecati, sto zbog samoce, strane sredine, ali kada bih uzeo da citam Kur'an sa prevodom znacenja ajeta na nas jezik (tada nisam znao uciti na arapskom), tako mi dragog Allaha, poslije procitanih desetak stranica Kur'ana, osjecao sam kao da mi je neko rukom odnjeo tugu i nemir iz mojih grudi.

Mnogi najvjerovatnije u ovakvim trenutcima moraju uzimati tablete za zivce, odnosno tablete za depresiju, ali da se Bogdo znamo okrenuti Kur'anu, mnoge stvari bi nam se u zivotu promjenile na bolje. Ucenjem i citanjem, a zatim razmisljanjem o znacenju ajeta koje smo procitali i njihovim primjenjivanjem u nasim zivotima, rasprostranili bi nase grudi, dunjalucki problemi nam ne bi izgledali tako teski, jednostavno nase zivote bi ispunili bereketom. Nase kuce bi ispunili melecima, jer jedan hadis kaze: "Oni koji se druze sa Kur'anom, u drustvu su sa Allahom i svitom Njegovih probranika (meleka)", a iz njih bi istjerali dzinne-sejtane, jer oni ne podnose ucenje Kur'ana.

Da se malo zadrzimo na dzinnima-sejtanima, jeste li ikad gledali kakv video na kojem se uci rukja, odnosno uci Kur'an oboljelim osobama od sihra ( a imali ste prilike citati na nasoj stranici ispovjesti ljudi koji lijece Kur'anom) - ako ste gledali video onda ste mogli vidjeti kako ljudi vriste, tresu se, skacu itd., - to su u stvari dzinni u tijelima tih ljudi koje kur'anski ajeti prze i oni se onda ne mogu smiriti u tijelu tog covjeka. Oni osjecaju snagu kur'anskih ajeta, pa ih ajeti prze kao vatra. Medjutim, kod mnogih ljudi su srca zamrla, pa ne osjecamo nista prilikom ucenja kur'ana, niti mnogi pustaju da slusaju Kur'an u svojim kucama svojim, niti ga citaju. A kuce gdje se Kur'an uci, svjetle stanovnicima neba (melekima), kao sto nama svijetle zvijezde na nebu.

Dok u kucama gdje muzika svira sa svih strana, s TV-ea, raznih sterea i linija, kompjutera itd., takve kuce su pune dzinna-sejtana, pa ako nas dzinni ne napadaju na taj nacin da ulaze u nas, onda nam na svaki nacin unose nemir u nase zivote, tako sto nam donose crne i teske misli, prave razdor medju supruznicima i drugim clanovima familije.

Zato dragi brate i postovana sestro, ako vec nemamo naviku da ucimo dvadeset stranica Kur'ana dnevno (za jedan mjesec se prouci cio Kur'an) kao sto je sunnet, onda pocnimo vec od danas da ucimo po 2-3 stranice dnevno, i tako stvarajmo naviku da se druzimo sa Kur'anom - Allahovim, svt, govorom , jer tako mi Uzvisenog Allaha u Kur'anu nam je milost i lijek za sve nase probleme. Rekao je Uzviseni: "O ljudi, vec vam je stigla poruka (Kur'an) od Gospodara vaseg i lijek za vasa srca i uputstvo i milost vjernicima. (Sura Junus, ajet: 57) Zatim na jednom drugom mjestu u Kur'anu: "Mi objavljujemo u Kur'anu ono sto je lijek i milost vjernicima". (Sura: Nocno putovanje, ajet: 82)

10.03.2009.

Poslanikova s.a.w.s. hutba

Poslanikova s.a.w.s. hutba

Allahov poslanik s.a.w.s. je ustao da drzi hutbu. Zahvalio je Allahu i pohvalio Ga je onako kako to Njemu dolikuje. Potom je rekao: "O ljudi, udijelite nesto radi sebe jer to cete naci. Tako mi Allaha, neki od vas ce mozda dozivjeti strasan glas pa ce pasti. Njegovo stado vise nece imati pastira...

A onda ce mu Gospodar njegov kazati, a medju njima nece biti zastora niti prevodioca: 'Zar ti nije dosao moj poslanik i objavu ti dostavio?! Zar ti nisam dao imetak i mnoge ti blagodati darovao, pa sta si za sebe pripremio?!' Covjek ce pogledati desno, pa lijevo, ali nikakva dobra nece vidjeti. Zatim ce pogledati ispred sebe, pa ce vidjeti samo dzehennem. Pa ko od vas moze da zastiti svoje lice od vatre, makar i sa pola hurme, neka to ucini. A onaj ko ne pronadje nista da udijeli, neka se zastiti lijepom rijecju, jer se za dobro djelo nagradjuje deset puta vise, pa do sedam stotina puta. I neka je na vas Allahov spas, milost i blagoslov!"

Zatim je Allahov poslanik s.a.w.s. odrzao drugu hutbu, pri cemu je rekao:

"Zahvala pripada Allahu, Njemu zahvaljujem i od Njega podrsku trazim. Utjecemo se Allahu od zla nasih dusa i hrdjavosti nasih djela. Koga Allah uputi, niko ga u zabludu ne moze odvesti, a koga Allah u zabludi ostavi, niko mu na pravi put ne moze ukazati. Svjedocim da nema boga osim Allaha. On je Jedan i nema sudruga. Najbolji govor su Allahove rijeci. Zaista je uspio onaj kome Allah ukrasi srce i iz nevjerstva ga uvede u Islam, a on izabere Allahov govor pored mnostva drugog ljudskog govora. Uistinu je to najbolji i najjezgrovitiji govor. Volite ono sto Allah voli. Volite Allaha iz dubine svojih srca. Nemojte da vam dosade rijeci Allahove i Njegovo velicanje. I neka vasa srca ne budu pusta od Allahovih rijeci. Sve sto je Allah stvorio, On od toga odabira i probira. Allah je ponavljanje Njegovih rijeci svrstao u najbolja djela. Obozavajte Allaha i nemojte Mu sudruga pripisivati. Bojte se Allaha onako kako Ga se treba bojati i budite iskreni u dobru koje obecajete da cete radi Allaha uraditi. Volite se medjusobno radi Allaha bratskom ljubavlju. Allah se srdi kada se zavjet prema Njemu iznevjeri. I neka je na vas Allahov spas, milost i blagoslov!"

10.03.2009.

Zabrana pogleda - zasto?

Zabrana pogleda - zasto?

Zašto je zabranjen pogled između muškarca i žene? A nije zabranjen u odnosu na druga stvorenja? Zato jer je pogled početak težnje. Čim je počelo gledanje ne možeš više imati kontrolu nad onim što se može desiti nakon toga. Pogled nekada izaziva promjene, koje (te) mogu dovesti do griješenja. Tako imamo primjer kada je Allah, dž.š. zabranio Ademu i Havi da jedu sa zabranjenog drveta u Džennetu, nije im rekao: “Ne jedite sa ovog drveta…” već je rekao: “Ne približujte se ovom drvetu…” (El-Bekare, 35)...

Zašto Allah dž.š. nije rekao : ”Ne jedite sa ovog drveta…?” Zato jer ih je htio sačuvati od podsticanja na grijeh. Da im je rekao: “Ne jedite sa ovog drveta…”, oni bi možda sjeli pokraj njega, pa bi ih privukla boja njegovih plodova ili njihov izgled, ili miris koji se iz njih širi. Zato im je Uzvišeni rekao: “Ne približavajte se ovom drvetu…“, da bi ih sačuvao od samog podsticaja koji ih može dovesti do griješenja.

I kao što kaže Allahov Poslanik, a.s.,: “Zaista Allah ima neke zabrane, pa im se ne približavajte, jer ko kruži oko zabranjenog može i pasti u njega…” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Zaista je Allah odredio granice, pa ih ne prekoračujte, i propisao vam je obaveze, pa ih ne propuštajte, i zabranio vam je neke stvari pa ih ne činite…” (Bilježi ga El-Hakim u svom El-Mustedreku 4/115)

I tako: zabrana pogleda između muškarca i žene predstavlja zaštitu za oboje. Ummu Seleme je rekla: “Bila sam kod Božijeg Poslanika, s.a.v.s. a kod njega je bila Mejmuna, pa je došao Ibn Mektum, koji je bio slijep, a to je bilo nakon naredbe da se pokrijemo, pa je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Pokrijte se od njega…” Rekosmo: “O Allahov Poslaniče, zar on nije slijep, ne vidi nas i ne (pre)poznaje nas? Pa reče Poslanik, s.a.v.s.: “A zar ste vas dvije slijepe, zar vi njega ne vidite?” (Bilježe ga Ahed , Tirmizi i Ebu Davud)

Allah dž.š. kaže: “Ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca.” (El-Ahzab, 53).

Ipak moramo obratiti pažnju na jednu veoma važnu činjenicu, a to je da Allah, dž.š., želi uspostaviti ravnotežu u svijetu, i želi da razum kojim je odlikovao čovjeka, da čovjeku slobodu biranja bez ikakvih uticaja sa strane, sve dok se ne uspostavi poredak u svemiru.

A žena, pokazujući svoju ljepotu, narušava taj sklad. Zašto?

Jer žena, kada naumi zavesti stranca svojim ukrasima i otkrivanjem svog tijela, miješa se u posao razuma, jer on u ovoj situaciji donosi odluku, iako zna da je pogrešna, da bi zadobio ovu ženu. Znamo da se žene koriste kao “sredstvo” za zavođenje i manipulaciju, čime se kvari poredak odlučivanja. Sve ovo je prisutno u velikim svjetskim kompanijama, gdje je zavođenje žene način na koji se sklapaju sumnjivi ugovori i poslovi, a koji ne bi bili mogući da je poredak potpun. A presuda u ovim dunjalučkim pitanjima pripada jedino razumu.


Noviji postovi | Stariji postovi